Statutter

Vedtatt 02.09.2015

Generell målsetting, fagutvalget skal:

 • Fremme biologistudenters interesser, og være et bindeledd mellom studenter og ansatte ved Institutt for biovitenskap ved UiO.
 • Arrangere fester og arrangementer av både sosial og faglig karakter. Dette for å skape et godt studiemiljø for studenter tilknyttet Institutt for biovitenskap ved UiO.

Biologiske allmøter:

 • Allmøtet er biologistudentenes øverste organ og er åpent for alle interesserte. Alle studenter og ansatte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har tale- og forslagsrett. Alle studenter som tar biologikurs ved Institutt for biovitenskap har stemmerett. Allmøtet kan ved simpelt flertall vedta å gi andre enn de tidligere nevnte tale- og forslagsrett.
 • Styret i Biologisk fagutvalg velges på allmøtet, ved simpelt flertall.
 • Det skal arrangeres allmøte i begynnelsen av hvert høstsemester. Et allmøte skal også arrangeres dersom det er behov for å gjøre endringer i styrets sammensetning ellers i løpet av studieåret, eller hvis fagutvalget av andre grunner finner behov for det. Det skal også arrangeres allmøte dersom minst 20 av de stemmeberettigete krever det.
 • Fagutvalget utarbeider forslag til dagsorden på grunnlag av innkomne henvendelser. Forslag til vedtak må være fagutvalget i hende senest 48 timer før allmøtet. Denne fristen gjelder ikke ved ekstraordinære allmøter. Allmøtet skal behandle saker av prinsipiell og praktisk betydning for biologistudentene. Saker av mer politisk art bør fortrinnsvis tas opp på allmøtet til Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg. Allmøtet kan ved simpelt flertall vedta å endre dagsorden.
 • Allmøtet ledes av ordstyrer som velges av allmøtet.
 • Fagutvalget innstiller på følgende styrerepresentanter, som voteres over på allmøtet:
  – Leder
  – Nestleder
  – Økonomiansvarlig
  – Sekretær
  – Minst 2 styremedlemmer
  Det er ønskelig at minst to av styrets representanter deltar på kursene BIO1000 eller BIO1200, samt at minst en av representantene deltar på masterkurs.
 • Fagutvalget fører referat fra allmøtene og slår dette opp på oppslagstavle på utsiden av BFU-kontoret.
 • Forslag til endringer i allmøtets forretningsorden må framsettes på ordinært allmøte, og kan vedtas ved simpelt flertall på samme allmøte.
 • Bare fagutvalget kan innkalle til allmøte. Innkallelsen skal skje med minst èn (1) ukes varsel. Dersom vitale studentinteresser står på spill kan innkallelsen skje med kortere varsel. Innkallingen skal inneholde fagutvalgets forslag til dagsorden. Kunngjøring om allmøte skal skje ved:
  1. Mail.
  2. Plakater synelig i Kristine Bonnevies hus.
  3. Muntlige annonseringer i relevante forelesninger.

Andre oppgaver for Biologisk fagutvalg:

 • Fagutvalget skal minst evaluere BIO1000, BIO1200A og BIO1200B hvert studieår. Andre biologikurs evalueres etter behov.
 • Fagutvalget skal administrere bruk og betaling av bokskap
 • Fagutvalget skal distribuere tidligere gitte eksamensoppgaver på sine hjemmesider
 • Fagutvalget, ved studentrepresentanter, er ansvarlig for å arrangere orakeldager i forkant av eksamen. Dette skal skje i alle obligatoriske biologikurs på bachelornivå.
 • Fagutvalget skal sørge for at Konglelogen arrangerer fest ved instituttet minst èn (1) gang hvert semester.

Behandling av løpende saker:

 • Fagutvalget har møte en gang i uka, som er åpent for alle interesserte.
 • Det skal føres referat fra hvert møte. Referatet skal sendes ut på mail til fagutvalgets medlemmer, samt være tilgjengelig for alle interesserte på BFUs oppslagstavle og hjemmeside.
 • Fagutvalget er beslutningsdyktig dersom møtet er godt annonsert.
 • Fagutvalget skal behandle alle henvendelser. Dette skal gjøres så fort som mulig.
 • Fagutvalget kan, dersom spesielle hensyn krever det, behandle enkelte saker for lukkede dører.
 • Det skal være lett for alle studenter å kunne ta kontakt med Biologisk fagutvalg, enten via mail, telefon, kontoret, sosiale medier eller personlige henvendelser.
 • Fagutvalget skal ha løpende kontakt med studentrepresentantene i råd og utvalg, samt med Matematisk-naturvitenskapelig fagutvalg.
 • Et eventuelt overskudd etter endt økonomisk periode kan kun brukes til arrangementer og tiltak som kommer alle studenter ved Institutt for biovitenskap til gode.
Advertisements

One thought on “Statutter

 1. Tilbaketråkk: Allmøte 12. september klokken 14.00 | Biologisk fagutvalg

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s